k.p.a. – Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217-220)

908

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.572 Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. § 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!