zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks postępowania administracyjnego

k.p.a. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-60)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.695 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 18.04.2020 r. — dotyczy art. 393 (dodany). Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks...

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.54 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 54), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 26.01.2021 r. — dotyczą art.: 145aa (dodany), 146, 147, 151. Rozdział...

k.p.a. – Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.256 Art. 164.–179. (uchylone) Art. 180. § 1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach. § 2. Przez...

k.p.a. – Dział IV. Udział prokuratora (art. 182-189)

Ostatnia zmiana Dz.U.2020.256 Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w...

k.p.a. – Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a-189k)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1298 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1298), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 11.08.2020 r. — dotyczą art. 189k. Art. 189a. § 1. W sprawach...

k.p.a. – Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217-220)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.187 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 187), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 12.02.2021 r. — dotyczy art. 217. Art. 217. § 1. Organ administracji...

k.p.a. – Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.256 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych...

k.p.a. – Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna (art. 260a-260g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.256 Art. 260a. § 1. Organy administracji publicznej udzielają pomocy organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej tak stanowią i na...

k.p.a. – Dział IX. Opłaty i koszty postępowania (art. 261-267)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.256 Art. 261. § 1. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do...

k.p.a. – Dział X. Przepisy końcowe (art. 268-269)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.256 Art. 268. (uchylony) Art. 268a. Organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania...