k.p.a. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-60)

829

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.775 Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco; 2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!