zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

BHP - rozporządzenia

Rozp. w sprawie trybu uznawania zdarzenia (…) za wypadek przy pracy, (…) wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia

Dz.U. 2022.223 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku...

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1210 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1210 Na podstawie art. 23715 §...

Rozp. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Dz.U. 2019.1071 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1071 Na...

Rozp. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

Dz.U. 2018.2090 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz....

Rozp. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.325 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.852 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

Dz.U. 2018.48 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 48 Na podstawie art. 23715 §...

Rozp. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych

Dz.U. 2016.818 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 818 Na podstawie art. 2g ust. 2 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności (…) do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz.U. 2016.2185 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie...

Rozp. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Dz.U. 2016.817 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 817 Na...

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.331 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.696 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 696 Na podstawie art. 34 ust....

Rozp. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o (…) ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Dz.U. 2016.138 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia...

Rozp. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2003.50.426 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych  Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz....

Rozp. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz.U. 2015.2117 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2015 r. poz. 2117 Na podstawie art. 6g...