zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Ubezpieczenia społeczne - ustawy

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1162 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 743; z 2021 r. poz....

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1079 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; z 2022 r. poz. 1079 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz....

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…) Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2490 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,...

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów (…) w 2016 r.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.2011 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016...

Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012...

Dz.U. 2014.169 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. Opracowano na...

Ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

Ostatnia zmiana Dz.U. 2011.171.1016 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 47, poz. 274; z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 171, poz. 1016 Rozdział 1 Przepisy...

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2139 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2139 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia i działania pracowniczych programów emerytalnych,...

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.933 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 933 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej „ubezpieczeniem”, obejmuje, na zasadach...

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.105 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 105 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1474), zaznaczone w...

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1009 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe; 3) ubezpieczenie...

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.655 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 520, poz. 655 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 655), zaznaczone...

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Ostatnia zmiana 2022.904 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1808; z 2022 r. poz. 904 Ostatnie zmiany (Dz.U....

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.504 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 504 Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki...

Ustawa o emeryturach kapitałowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.926 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 926 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych...

Ustawa o emeryturach pomostowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.755 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1924; z 2021 r. poz. 1621; z 2022 r. poz. 755 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...