k.p. – Dział XIII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281-290[1])

534

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I — uchylone) Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, 1a) nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!