MŚP i podatek VAT: Przedawnienia zobowiązań podatkowych

WSA: ogłoszenie podejrzewanemu zarzutu karnoskarbowego nie oznacza zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia.

33

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Oddział Terenowy w Białystoku zgłosił się przedsiębiorca w branży usług elektrycznych z wnioskiem o interwencję. Sprawa dotyczyła podatku VAT za 2011 r. oraz kwestii przedawnienia zobowiązań podatkowych za poszczególne okresy rozliczeniowe.

Po analizie przekazanych i zebranych dokumentów, Rzecznik MŚP wstąpił do postępowania przedstawiając stanowisko w którym wyjaśnił, że sam fakt ogłoszenia podejrzewanemu zarzutu karnoskarbowego, nie przesądza w sposób automatyczny o należytym czy też skutecznym (w świetle art. 70c Ordynacji podatkowej) zawiadomieniu podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy. WSA w Warszawie uchylił niekorzystną dla przedsiębiorcy decyzję DIAS w Warszawie.

DIAS w Warszawie stwierdził, że przedmiotowe zobowiązanie jest wymagalne bowiem doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na fakt, że przed upływem terminu przedawnienia za ostatni okres rozliczeniowy tj. przed 31 grudnia 2017 r. skarżącemu ogłoszono zarzuty przestępstw skarbowych. Uznano, że takie ogłoszenie przedsiębiorcy postanowienia o przedstawieniu zarzutów usuwa wątpliwości co do stanu wiedzy podatnika o toczącym się postępowaniu karnym skarbowym. Tym samym zdaniem organu II instancji skarżący został skutecznie zawiadomiony w trybie art. 70c Ordynacji podatkowej o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. Przedsiębiorca wniósł skargę na rozstrzygnięcie do WSA w Warszawie, zgłaszając się również do Rzecznika MŚP o interwencje w sprawie.

WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję, w której organ II instancji utrzymał w mocy decyzje organu I instancji, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Z uzasadnienie wyroku za sygn. akt: III SA/Wa 287/21 wynika, że Sąd podzielił stanowisko Rzecznika MŚP stosownie do którego w sytuacji, gdy organ postępowania przygotowawczego wszczyna postępowanie karne skarbowe, organ odwoławczy powinien poczynić ustalenia czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie zostało wykorzystane w sposób instrumentalny. W uzasadnieniu decyzji organu podatkowego powinny znaleźć się informacje niezbędne do oceny, czy w okolicznościach konkretnej sprawy faktycznie wystąpił materialnoprawny skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Sąd w uzasadnieniu jednoznacznie stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie ziścił się materialnoprawny skutek, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt. 1 Ordynacji podatkowej, tj. nie uległ zawieszeniu bieg terminu przedawnienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za grudzień 2011 r.

– Postanowiłem wstąpić do postępowania ze względu na ważny interes przedsiębiorców. Postępowanie karne-skarbowe powinno być wymierzone w przestępców a nie służyć urzędnikom do przedłużania okresu przedawnienia kiedy nie zdążyli zakończyć postępowania w przewidzianym prawem czasie – komentuje Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Sąd stwierdził, że przedmiotowe rozstrzygnięcie DIAS w Warszawie powinno zostać uchylone. To kolejne korzystne rozstrzygnięcia przed WSA w Warszawie (poprzednie za sygn. akt: III SA/Wa 477/21 i III SA/Wa 491/21) uwzględniające uchwałę NSA z dn. 24.05.2021 r., sygn. akt: I FPS 1/21, wydaną z wniosku Rzecznika MŚP.

Cieszy mnie, że interwencja okazała się skuteczna, a WSA w Warszawie zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez zespół Rzecznika MŚP OT Białystok, uchylił wadliwe rozstrzygnięcie – mówi r. pr. Mateusz Wasilewski, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPolski Ład – składka zdrowotna w 2022 roku
Następny artykułPolski ład i zmiany podatkowo-składkowe