NSA: Nieruchomości niewykorzystywane w biznesie z niższym podatkiem

3

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA Paweł Borszowski, Sędzia WSA (del.) Marek Kraus, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 października 2020 r., sygn. akt I SA/Po 435/20 w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2020 r., nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2019 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości; 2. uchyla w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2020 r., nr […]; 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu na rzecz A. K. kwotę 959 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 22.10.2020 r. o sygn. I SA/Po 435/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę A. K.(dalej: skarżący) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z 26.05.2020 r., nr […], wydaną w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2019 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm., dalej: p.p.s.a.). Wyrok (podobnie, jak pozostałe powołane w uzasadnieniu orzeczenia) jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Poznaniu).

2.1. Prezydent Miasta G. decyzją z 12.04.2019 r. ustalił skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2019 r. w kwocie 7.158 zł od podziemnej hali garażowej. W motywach rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że 3.01.2019 r. skarżący złożył korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości w związku z oddaniem do użytku w 2018 r. podziemnej hali garażowej. W korekcie wykazał do opodatkowania budynki pozostałe o powierzchni 446,31 m2 i grunty pozostałe o powierzchni 497,04 m2. Wyjaśnił, że podziemne garaże w żaden sposób nie są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W tym kontekście wskazał na przeznaczenie garaży oraz fakt, że znajdują się one na nieruchomości, na której jest położony budynek mieszkalny. W związku z tym uznał, że garaże należy zakwalifikować jako budynki pozostałe. W dniu 4.03.2019 r. skarżący złożył kolejną korektę informacji w związku ze sprzedażą udziałów w hali garażowej w lutym 2019 r. W korekcie tej wykazał do opodatkowania: budynki pozostałe o powierzchni 375,84 m2 i grunty pozostałe o powierzchni 418,56 m2. W toku postępowania podatkowego organ ustalił, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Ponadto organ podkreślił, że z treści aktów notarialnych, mocą których podatnik sprzedał w lutym 2019 r. dokonał sprzedaży udziałów w lokalu niemieszkalnym – podziemnej hali garażowej, jednoznacznie wynika, że czynności tej podatnik dokonał w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!