Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

1020

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu ustala dyrektor szkoły po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Ocena zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!