PARP: Przygotuj firmę na realizację zamówień publicznych i zdobądź kontrakty dzięki wsparciu Funduszy Europejskich

45

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą nadal korzystać, dzięki finasowaniu z Funduszy Europejskich, ze szkoleń i doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne. Podmioty, które wygrały konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, zapraszają do udziału w kursach, aby nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności. 

Rok 2021 był pierwszym rokiem obowiązywania znowelizowanej ustawy „Prawo zamówień publicznych”, która uprościła procedury przetargów, wprowadziła bardziej precyzyjne zapisy oraz zwiększyła ochronę wykonawców i podwykonawców. Pojawiły się również nowe elektroniczne narzędzia do ubiegania się o zamówienia publiczne. Dzięki temu łatwiej pokonać biurokratyczne przeszkody, jednak zmiany w prawodawstwie wymagają ponownego przeszkolenia przedsiębiorców. Odpowiedzią na te potrzeby są szkolenia i doradztwo dostępne w ramach działania finansowanego ze środków POWER „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”.

Obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych w sposób diametralny zmienia postrzeganie zamówień publicznych w Polsce. Nowa ustawa, jak również nowe elektroniczne narzędzia sprawiają, że na zamówienia zaczynamy patrzeć jak na nową szansę na rozwój, w tym zdobycie nowych kontraktów. Kluczem do tego jest chęć zdobywania nowej wiedzy.

Chcąc ułatwić przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o nowe kontrakty w ramach rynku zamówień publicznych, PARP wybrała w konkursie podmioty, które stworzyły specjalne oferty kursów i doradztwa w tym zakresie, finansowane z Funduszy Europejskich. Mowa o projektach Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich, Krajowe zamówienia publiczne oraz Międzynarodowe zamówienia publiczne, finansowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Udział w projektach szkoleniowych przynosi wiele korzyści. W trakcie kursów przedsiębiorcy otrzymują ogromną wiedzę merytoryczną w zakresie: przygotowania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełnienia warunków zamówień publicznych, opracowania pisma i materiałów zgłoszeniowych, sporządzania wniosku o protokół z otwarcia ofert oraz weryfikacji dokumentów związanych z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą.

– Oprócz omówienia zagadnień teoretycznych, przedsiębiorcy mają możliwość przećwiczenia wypełniania wniosków oraz korzystania z narzędzi online. Większość projektów zakłada również możliwość indywidualnego doradztwa, dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy. Ci, którzy już mają za sobą pierwsze kroki na rynku zamówień publicznych, poznają korzyści i ułatwienia wynikające z nowej ustawy – zachęca prezes PARP, Dariusz Budrowski.

Jest o co walczyć nie tylko w Polsce

Rynek zamówień publicznych w Polsce jest bardzo duży. Według danych Urzędu Zamówień Publicznych wartość udzielonych zamówień publicznych w roku 2021 wyniosła 184,6 mld złotych. Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że ok. 97% zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym, a 123 kontrakty na realizację zamówień publicznych za granicą przypadły polskim wykonawcom. To więcej niż rok wcześniej, jednakże patrząc na potencjał tego rynku i innych międzynarodowych zamówień publicznych, wciąż niewiele.

– Zamówienia publiczne odgrywają ważną rolę w gospodarce. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że wydatki na zamówienia publiczne stanowią nawet 19% PKB Unii Europejskiej (daje to kwotę 2,3 biliona euro rocznie). W Polsce udział zamówień publicznych w PKB wynosi co najmniej 10% – podkreśla prezes PARP Dariusz Budrowski.

Polska jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. Banku Światowego, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

– Polscy przedsiębiorcy mogą brać udział w procedurach zamówień publicznych ogłaszanych przez te organizacje. To duży rynek, którego wartość szacuje się na ok. 50 mld dolarów rocznie. Chociaż procedury przetargowe organizacji międzynarodowych nie są bardziej skomplikowane od polskiej Ustawy PZP, to wymagają szczegółowej wiedzy na ich temat, znajomości języków obcych i zdolności do współpracy w ramach międzynarodowych konsorcjów przetargowych – podkreśla Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości. 

Udział w procedurze powinna poprzedzić dokładna analiza możliwości biznesowych firmy. 
Warto zainteresować się zamówieniami, nie tylko z uwagi na wartość tego rynku, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, że ewentualny sukces przyspieszy umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, a dzięki temu otworzą się nowe perspektywy rozwoju biznesu.

źródło: parp.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!