Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy

425

Wstęp Pracodawca jest obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą w odpowiednich warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Dotyczy to zarówno okresu trwania zatrudnienia, jak i określonego czasu przypadającego po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca postawiony w stan likwidacji lub wobec którego ogłoszono upadłość jest również obowiązany stosować procedury mające na celu ochronę dokumentacji osobowej i płacowej. Szczegółowe zasady postępowania w tym zakresie zawarto w przepisach rozdz. 4b…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!