Strata podatkowa: okres przechowywania ksiąg po rozliczeniu

Czy Spółka prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów za lata, w których poniosła stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożona została/zostanie deklaracja podatkowa wykazująca stratę podatkową (bez względu na fakt, że ww. strata może być rozliczana również w kolejnych okresach rozliczeniowych)?

3

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Organu 20 kwietnia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów dotyczącej Ordynacji podatkowej, w zakresie ustalenia, czy Spółka prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów za lata, w których poniosła stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożona została/zostanie deklaracja podatkowa wykazująca stratę podatkową (bez względu na fakt, że ww. strata może być rozliczana również w kolejnych okresach rozliczeniowych) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2021 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej, w zakresie ustalenia, czy Spółka prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów za lata, w których poniosła stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożona została/zostanie deklaracja podatkowa wykazująca stratę podatkową (bez względu na fakt, że ww. strata może być rozliczana również w kolejnych okresach rozliczeniowych).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka działa w ramach międzynarodowej grupy hotelarskiej X. Zasadniczym źródłem przychodów Wnioskodawcy jest prowadzona działalność hotelowa.

Ze względu na skalę prowadzonej działalności, a tym samym dużą liczbę obsługiwanych gości, Wnioskodawca w każdym miesiącu dokonuje licznych transakcji, dokumentowanych dowodami księgowymi. Z uwagi na powyższe Spółka jest w posiadaniu obszernej dokumentacji księgowej, która w okresie przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej, tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zgodnie z art. 86 § 1 i 70 § 1 Ordynacji podatkowej), jest odpowiednio archiwizowana. Po upływie terminu przechowywania ksiąg podatkowych, przewidzianego w Ordynacji podatkowej, Spółka dokonuje utylizacji zgromadzonej dokumentacji księgowej za pośrednictwem zewnętrznych specjalistów w zakresie poufnego niszczenia dokumentacji tego rodzaju.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!