Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. 0105-54/12

428

Gmina może zlecać organizacjom pozarządowym zadania, ale tylko takie, które są wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i są zadaniami gminy. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowej nie jest zadaniem gminy ani jest wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 cytowanej wyżej ustawy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!