Tytułowe zagadnienie reguluje zatem kilka aktów prawnych: ustawa z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) – dalej „ustawa emerytalna”, ustawa z dn. 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. 1189, ze zm.), ustawa z dn….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!