Wartość początkowa nieruchomości

12

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2020 r. (data wpływu 2 grudnia 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej środka trwałego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Była właścicielem nieruchomości, którą zbyła aktem notarialnym z dnia 29 września 2017 r., Rep. A Nr ….

Sposób nabycia działki Nr A (dalej jako: „Nieruchomość”) przez Wnioskodawczynię:

Działkę o Nr A, o pow. 795 m2, przy ul. …w B nabyli – rodzice Wnioskodawczyni – w dniu 1 września 1954 r. w drodze zasiedzenia na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30 maja 2007 r., sygn. akt II ….

Wnioskodawczyni nabyła działkę w sposób następujący:

  • udział 1/6 całości działki w spadku po ojcu, zmarłym 2 czerwca 1975 r. zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział I Cywilny z dnia 27 stycznia 1976 r., sygn. akt…;
  • udział 4/6 całości działki darowizną od matki, zawartą w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 7 sierpnia 2009 r., Rep A …; wartość całej działki została określona w umowie na 100 000 zł, a wartość darowizny uczynionej na rzecz Wnioskodawczyni została określona na kwotę 66 667 zł;
  • udział 1/6 całości w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 23 grudnia 2011 r., sygn. akt I … wraz z postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt II …; wartość całej działki w wyroku sądowym ustalono na 380 280 zł, a spłata udziału 1/6 całości wynosiła 63 380 zł.

Nabywanie całości działki przez Wnioskodawczynię, tj. udziału wynoszącego 1/1, trwało ok. 35 lat. Działka nigdy nie była podzielona fizycznie, ani prawnie. Powyższa nieruchomość stanowiła majątek osobisty Wnioskodawczyni.

Wprowadzenie działki Nr A do ewidencji środków trwałych Wnioskodawczyni:

Działka Nr A została wprowadzona do ewidencji środków trwałych Wnioskodawczyni w dniu 1 maja 2016 r. a jej wartość początkowa w kwocie 441 000 zł została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 9 września 2015 r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zbycie działki Nr A w drodze zamiany przez Wnioskodawczynię:

Wnioskodawczyni zbyła w drodze zamiany działkę Nr A aktem notarialnym z dnia 29 września 2017 r., Rep. A Nr ….

Wnioskodawczyni dokonała zamiany:

  • całej działki (udziału 1/1) o nr geod. …, o pow. 795 m2, położonej przy ul. w B, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej …, za kwotę netto – 402 270 zł, powiększoną o 23% podatku VAT w kwocie 92 522 zł 10 gr;
  • na nieruchomość składającą się z dwóch działek ewidencyjnych o nr geod. …, o pow. 569 m2 oraz …. o pow. 633 m2, położoną przy ul. … w B, należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej …, za kwotę netto 608 212 zł, powiększona o 23% podatek VAT w kwocie – 139 888 zł 76 gr.

Przedmiotowa zamiana została udokumentowana fakturami VAT:

  • nr … z dnia 29 września 2017 r., dot. zbycia działki Nr A (wartość brutto – 494 792 zł 10 gr, podatek VAT – 92 522 zł 10 gr, wartość netto – 402 270 zł); w dniu 18 grudnia 2018 r. została wystawiona faktura korygująca do tej faktury Nr …., zgodnie z którą wartość brutto sprzedaży po korekcie wyniosła 402 270 zł ze stawką VAT ZW – zwolnione;
  • nr …z dnia 29 września 2017 r., dot. zbycia działek o nr: a i b (wartość brutto – 748 100 zł 76 gr, wartość netto 608 212 zł, VAT – 139 888 zł 76 gr).

Wartość 1 m2 zamienianych działek wynosiła tyle samo – 506 zł netto /1 m2.

Korekta faktury nr …. dot. działki Nr A jest konsekwencją otrzymania przez Wnioskodawczynię indywidualnej interpretacji podatkowej Nr 0112-KDIL2-3.4012.605.2018.1.EZ z dnia 14 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni prawidłowo ustaliła wartość początkową Nieruchomości, tj. całej działki Nr A, na podstawie operatu szacunkowego w chwili wpisania działki do ewidencji środków trwałych, tj. 1 maja 2016 r.?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!