Wynagrodzenie egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów

Zgodnie z art. 9c ust. 9 u.s.o. w przeprowadzaniu egzaminów biorą udział egzaminatorzy i nauczyciele; w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego mogą również brać udział nauczyciele akademiccy. Jednolite zasady wynagradzania egzaminatorów oraz nauczycieli akademickich określa rozp. MEN z dn. 22.03.2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1281, ze zm.).

438

Nauczyciele podlegający przepisom rozporządzenia Powołane wyżej rozp. określa warunki wynagradzania: 1) egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu: egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny; 2) nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Przepisom cyt. rozp. nie podlegają nauczyciele, którzy…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!