Wysokość wpłat na IKE w 2016 roku

396

Znamy już wysokość maksymalnej kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016. Limit wpłat na IKE podano w obwieszczeniu MRPiPS z dn. 08.12.2015 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1266.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.) wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Jeżeli ustalona w ten sposób kwota będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. Ile wynosi przyszłoroczny limit?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!