Zmiana właściwości urzędów skarbowych od 01.01.2021 r.

Ministerstwo Finansów wraz z nowym rokiem w ramach programu „Klient w centrum uwagi Krajowej Administracji Skarbowej” wprowadza zmiany w strukturze urzędów skarbowych.

19

Obsługa największych firm w Polsce została przeniesiona do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym oraz 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych koncentrujących się na dużych podmiotach gospodarczych.

I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie jest właściwy dla takich podmiotów jak:

 • Podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład
 • Banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych
 • Krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji
 • Spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód /obrót netto przekroczył kwotę 50 mln€ (z wyłączeniem spółek cywilnych)

1 z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych podlegają następujące podmioty:

 • Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót netto znajduje się w granicy 3 – 50 mln €  (z wyłączeniem spółek cywilnych)
 • Przedsiębiorcy zagraniczni (≥3 mln €)
 • Oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Banki spółdzielcze

Lista właściwych miejscowo urzędów znajduje się w tabeli na końcu rozporządzenia.

II Mazowieckiemu Urządowi Skarbowemu w Warszawie podlegają:

 • Jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedsiębiorcy zagraniczni (≥3 mln €), jeżeli podatnik posiada stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych
 • Jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • Przedsiębiorcy zagraniczni (≥3 mln €), jeżeli podatnik posiada stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Lubelski Urząd Skarbowy jest właściwy w zakresie podatku u źródła.

Wyjątki dotyczą:

 • Podatku akcyzowego
 • Podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Podatku od gier

Automatyczna kategoryzacja podmiotów i brak konieczności składania zawiadomienia

Podatnik nie ma obowiązku składania zawiadomienia o zmianie urzędu. Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która nastąpiła 01.01.2021 r., powoduje automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego.

Link do prezentacji przygotowanej przez MF:

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/zmiana-wlasciwosci-wyspecjalizowanych-urzedow-skarbowych-prezentacja-z-w

Piotr Rzepka – Tax Consultant

Accace Sp. z o.o. Warszawa

www.accace.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – Dz.U. 2020 poz. 2456.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!