k.p.w. – Dział II. Sąd (art. 9-16)

584

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 1 Właściwość i skład sądu Art. 9. § 1. W sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, z zastrzeżeniem spraw określonych w art. 10. § 2. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozpoznaje także środki zaskarżenia w wypadkach wskazanych w ustawie oraz przeprowadza inne czynności, gdy ustawa to przewiduje….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!