zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (skrót: k.p.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 28.04.2022 r. ogłoszonego w Dz.U. z 2022 r....

k.p.w. – Dział I. Zasady ogólne (art. 1-8)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Art. 1. § 1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 2. W postępowaniu, o którym mowa w § 1, przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje...

k.p.w. – Dział II. Sąd (art. 9-16)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 1 Właściwość i skład sądu Art. 9. § 1. W sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, z zastrzeżeniem spraw określonych w art. 10. § 2. Sąd właściwy do...

k.p.w. – Dział III. Strony, obrońcy i pełnomocnicy (art. 17-31)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 3 Oskarżyciel publiczny Art. 17. § 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych...

k.p.w. – Dział IV. Czynności procesowe (art. 32-38)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Art. 32. § 1. Rozstrzygnięcia zapadają w postaci orzeczeń, zarządzeń albo mandatów karnych. § 2. Orzeczenie wydaje się w formie wyroku lub postanowienia. Postanowieniem rozstrzyga się, gdy ustawa nie wymaga...

k.p.w. – Dział V. Dowody (art. 39-44)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 6 Przepisy ogólne Art. 39. § 1. Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Przepis art. 168 Kodeksu postępowania karnego stosuje się. § 2. Do wniosku dowodowego stosuje się...

k.p.w. – Dział VI. Środki przymusu (art. 45-53)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 8 Zatrzymanie Art. 45. § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli: 1)* zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego; 2) nie...

k.p.w. – Dział VII. Czynności wyjaśniające (art. 54-56a)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Art. 54. § 1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, Policja z urzędu przeprowadza czynności...

k.p.w. – Dział VIII. Postępowanie zwyczajne (art. 57-88)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 11 Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą Art. 57. § 1. Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w danej...

k.p.w. – Dział IX. Postępowania szczególne (art. 89-102a)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 15 Postępowanie przyspieszone Art. 89. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 90. § 1. Postępowanie przyspieszone stosuje się do osób niemających...

k.p.w. – Dział X. Środki odwoławcze (art. 103-109)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Art. 103. § 1. Środkami odwoławczymi są apelacja i zażalenie. § 2. Od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 3. Zażalenie przysługuje w wypadkach...

k.p.w. – Dział XI. Nadzwyczajne środki odwoławcze (art. 110-113)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 18 Kasacja Art. 110. § 1. Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także Zastępca Prokuratora Generalnego...

k.p.w. – Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 114-116)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 20 Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie Art. 114. § 1. Obwinionemu, który w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania został następnie uniewinniony albo wobec którego umorzono postępowanie wskutek okoliczności nieuwzględnionych...

k.p.w. – Dział XIIa. Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych (art. 116a-116c)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 20a Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu...

k.p.w. – Dział XIII. Koszty postępowania (art. 117-121)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Art. 117. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających, wykłada tymczasowo Skarb...