k.p.w. – Dział V. Dowody (art. 39-44)

626

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 6 Przepisy ogólne Art. 39. § 1. Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Przepis art. 168 Kodeksu postępowania karnego stosuje się. § 2. Do wniosku dowodowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 i 170 Kodeksu postępowania karnego, a przy przeprowadzaniu dowodu także art. 171–173 Kodeksu postępowania karnego….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!