k.p.w. – Dział III. Strony, obrońcy i pełnomocnicy (art. 17-31)

606

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.977 Rozdział 3 Oskarżyciel publiczny Art. 17. § 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art. 27–27b ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!