k.p.w. – Dział X. Środki odwoławcze (art. 103-109)

627

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.977 Art. 103. § 1. Środkami odwoławczymi są apelacja i zażalenie. § 2. Od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 3. Zażalenie przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie. Przysługuje ono stronom, a także osobie, której postanowienie, zarządzenie lub inne czynności bezpośrednio dotyczą. § 3a. Od…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!