Kontrola ubezpieczeniowa

357

 

Akty prawne określające zasady i tryb prowadzenia kontroli ubezpieczeniowej

Postępowanie w zakresie kontroli ubezpieczeniowej oraz uprawnienia i obowiązki inspektorów i kontrolowanych płatników składek określają następujące ustawy:

  • ustawa z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), zwana dalej „s.u.s.” – Rozdział 10 „Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych” (art. 86–97),

  • ustawa z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), dalej „u.s.d.g” – Rozdział V „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy” (art. 77–84d) – w zakresie czasu trwania kontroli oraz uprawnień kontrolowanego przedsiębiorcy,

  • ustawa z dn. 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.) – Rozdział 4 „Postępowanie kontrolne” (art. 21–37) – w zakresie kontroli opłacania przez płatników obowiązkowych składek na Fundusz Pracy,

  • ustawa z dn. 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) – Tytuł VII „Postępowania odrębne”, Dział III „Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Rozdział 3 „Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych” (art. 4778–47714a) – w zakresie procedury odwoławczej od wydanej w czasie kontroli decyzji.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!