MRiPS: Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022

11

21 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 (KPDZ 2022).

Podstawą prawną Planu jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.). Projekt KPDZ 2022 w styczniu i lutym br. był przedmiotem uzgodnień i konsultacji społecznych. Już po ich zakończeniu, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, projekt uzupełniono o odniesienia do podjętych w marcu br. działań polskich Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) na rzecz integracji na rynku pracy osób przybywających do Polski z Ukrainy.

Wskazane w KPDZ 2022 priorytety polityki zatrudnienia na rok 2022 r. są z jednej strony odpowiedzią obecne wyzwania – wynikające z konieczności wzmocnienia gospodarki i rynku pracy po okresie pandemii oraz z trwającej wojny na Ukrainie, a drugiej strony – odpowiedzią na długofalowe i obserwowane od kilku lat trendy w gospodarce światowej, z których część dodatkowo uległa w ostatnich dwóch latach przyspieszeniu (cyfryzacja i postęp technologiczny).

Obecnie najważniejszymi wyzwaniami dla europejskich rynków pracy, w tym polskiego, są powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego, zapewnienie odporności rynków pracy na skutki wydarzeń geopolitycznej oraz – w perspektywie średnioterminowej – rozwój umiejętności obywateli w taki sposób, by pozwalały one na satysfakcjonującą pracę zawodową w dobie transformacji cyfrowej i energetycznej. 

Dodatkowymi uwarunkowaniami dla celów i działań polityki zatrudnienia są procesy demograficzne (w tym starzenie się społeczeństwa i migracje zarobkowe), a także nowe podejście do polityki zatrudnienia, kładące nacisk na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, łączenie życia zawodowego z rodzinnym oraz na efektywne wsparcie ze strony publicznych służb zatrudnienia. 

Celem głównym KPDZ 2022, wynikającym z powyższego kontekstu, jest wzrost aktywności zawodowej i wzrost zatrudnienia, a celami szczegółowymi – realizowanymi poprzez działania kierunkowe – są:

  • Lepsze dopasowanie umiejętności kadr do wymogów rynku pracy
  • Podniesienie jakości zatrudnienia oraz wydajności pracy w Polsce
  • Efektywne i sprawiedliwe wykorzystanie kapitału kadrowego Polski
  • Modernizacja funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia  i zwiększenie efektywności aktywnych polityk rynku pracy
  • Efektywne i ukierunkowane zarządzanie migracjami zarobkowymi

MRiPS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułBędą zmiany w Tarczach Finansowych PFR
Następny artykułPARP: Rynek pracy i kompetencje – aktualne trendy i wyniki badań