Opodatkowanie korepetycji indywidualnych i grupowych

22

Interpelacja nr 18294 do ministra finansów w sprawie sposobu opodatkowania korepetycji indywidualnych i grupowych

Działając w wykonaniu uprawnień wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 Regulaminu Sejmu, niniejszym pragnę wystosować interpelację dotyczącą sposobu opodatkowania korepetycji indywidualnych oraz grupowych.

Asumptem do wystosowania przedmiotowej interpelacji jest fakt, iż zwracają się do mnie ze swoimi wątpliwościami w tej kwestii osoby prowadzące korepetycje w formie dodatkowych lekcji dla uczniów wspierających w przygotowaniu do egzaminów oraz pomagających opanować materiał. Zastanawiają się oni, w jaki sposób powinni rozliczać się podatkowo za swoje usługi. Problem jest znaczący, ponieważ taka działalność jest obecnie bardzo popularna, wielu uczniów, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych, uczęszcza na płatne korepetycje, szczególnie w okresie przed maturą. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy prowadzący działalność edukacyjną polegającą na udzielaniu lekcji na godziny mogą płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Stawka podatku dochodowego jest określona w części XI tabeli stanowiącej załącznik do ustawy. Tam też pojawia się definicja, zgodnie z którą „za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji”. Definicja ta jest bardzo niejednoznaczna. Wydaje się, że obejmuje ona tzw. korepetycje indywidualne. Większe wątpliwości budzi natomiast, czy obejmuje ona korepetycje grupowe. Korepetycje takie są bardzo popularne ze względu na możliwość współpracy koleżeńskiej i wzajemnego motywowania się do nauki, a także ze względu na ich mniejsze koszty. Kwestia, czy korepetycje grupowe na gruncie przedmiotowej ustawy mieszczą się w definicji „lekcji na godziny”, jest kontrowersyjna. Korepetytorzy uważają, że powinno tak być. Stawka podatku zryczałtowanego jest dla nich dużo bardziej korzystna niż gdyby mieli opłacać podatek liniowy lub na zasadach ogólnych. Podkreślają oni, iż między korepetycjami indywidualnymi i grupowymi nie ma różnic uzasadniających różne traktowanie ich w kwestiach podatkowych. Obawiają się oni jednak niejednolitości interpretacji przepisów w tej kwestii przez różne urzędy skarbowe. W przeszłości miały być wydawane sprzeczne ze sobą interpretacje indywidualne w tego typu sprawach, co zwiększa panujące poczucie niepewności.

Dodatkowo kolejnym problemem jest opodatkowanie korepetycji on-line. Korepetycje on-line są obecnie preferowaną przez wielu uczniów formą korepetycji ze względu na trwającą pandemię. Wśród takich korepetycji korepetycje grupowe są bardzo popularne. Mogą się one odbywać w formie synchronicznej, asynchronicznej albo w formie mieszanej. Wątpliwości budzi sposób opodatkowania tych korepetycji i kwalifikowanie ich jako „udzielanie lekcji na godziny”. Zwłaszcza niejednoznaczna jest kwestia korepetycji w formie asynchronicznej, kiedy to uczniowie bazują głównie na opracowanych materiałach edukacyjnych, w szczególności nagraniach. Potrzeba wyjaśnienia tej kwestii jest nagląca ze względu na rosnącą popularność tego typu korepetycji.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy prowadzenie korepetycji grupowych mieści się w definicji „udzielania lekcji na godziny” zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
  2. Czy prowadzący korepetycje grupowe mogą rozliczać się przy pomocy zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej?
  3. Czy prowadzący korepetycje on-line synchroniczne lub asynchroniczne mogą rozliczać się przy pomocy zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej?
  4. Czy prowadzący korepetycje hybrydowe – czyli korepetycje grupowe jako dodatek do korepetycji indywidualnych – mogą rozliczać się przy pomocy zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej?

Poseł Piotr Sak

20 stycznia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 18294 w sprawie sposobu opodatkowania korepetycji indywidualnych i grupowych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 18294 Pana Posła Piotra Saka w sprawie sposobu opodatkowania korepetycji indywidualnych i grupowych, uprzejmie informuję, że trudno jest zgodzić się z tezą o niejednolitym interpretowaniu przez organy podatkowe przepisów dotyczących opodatkowania kartą podatkową działalności w zakresie świadczenia korepetycji grupowych.

Podniesionej przez Pana Posła w interpelacji tezy nie potwierdzają bowiem wydawane interpretacje indywidualne dotyczące opodatkowania kartą podatkową działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie udzielania korepetycji. Z wydawanych w ostatnim czasie interpretacji indywidualnych wynika, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania lekcji na godziny, działalność ta może być opodatkowana w formie karty podatkowej jedynie w przypadku, gdy podatnik świadczy usługi wyłącznie w postaci lekcji indywidualnych.

Uprzejmie informuję, że interpretacje te pozostają w zgodzie z regulacjami wynikającymi z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej „ustawą o ryczałcie?.

Karta podatkowa jest najprostszą, zryczałtowaną formą opodatkowania, skierowaną do podatników prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wysokość podatku ustalana jest decyzją naczelnika urzędu skarbowego, odrębnie na każdy rok podatkowy. Podatek wynikający z decyzji, obniżony o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru, podatnicy płacą bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień, w terminie do 28 grudnia roku podatkowego.

Jednym z rodzajów działalności gospodarczej, do której znajduje zastosowanie opodatkowanie w formie karty podatkowej, jest udzielanie korepetycji, czyli działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegająca na udzielaniu lekcji na godziny, co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie. Działalność musi być prowadzona w warunkach określonych w części XI tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o ryczałcie.

Z części XI tabeli wynika, że w przypadku działalności w zakresie usług edukacyjnych, polegającej na udzielaniu lekcji na godziny, stawka karty podatkowej jest uzależniona od liczby godzin przeznaczonych miesięcznie na udzielanie lekcji. Stawki podatku dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

W objaśnieniach do części XI tabeli wskazano, że za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji. W definicji użyto słowa „uczeń” w liczbie pojedynczej. Zasadnie zatem w wydawanych interpretacjach indywidualnych rozstrzyga się, że prawo do karty podatkowej mają podatnicy, którzy świadczą usługę edukacyjną jednemu uczniowi. Pomoc w nauce musi mieć zatem indywidualny charakter. Przy takim założeniu zostały również ustalone stawki karty podatkowej dla tego rodzaju działalności. Stawki podatku zależą od liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie. Określone w ustawie o ryczałcie warunki prowadzenia tego rodzaju działalności w zakresie usług edukacyjnych wpisują się w uproszczony charakter opodatkowania kartą podatkową, adresowaną, jak już wcześniej wspomniałem, do podatników prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

Takie ukształtowanie warunków opodatkowania kartą podatkową działalności w zakresie usług edukacyjnych, polegającej na udzielaniu lekcji na godziny powoduje, że podatnicy udzielający korepetycji grupowych nie mogą wybrać zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Korepetycje grupowe jako skierowane do większej grupy uczniów, nie mieszczą się bowiem w definicji udzielania lekcji na godziny w rozumieniu ustawy o ryczałcie. Z tego względu, również udzielanie korepetycji w modelu hybrydowym, tj. korepetycji grupowych jako dodatku do korepetycji indywidualnych, nie uprawnia do opodatkowania kartą podatkową.

W definicji udzielania lekcji na godziny w rozumieniu ustawy o ryczałcie, nie mieści się również udzielanie korepetycji online synchronicznych w modelu w którym, większa grupa uczniów w trakcie spotkania komunikuje się online w czasie rzeczywistym z korepetytorem. Rozumiejąc, że w trakcie takiego spotkania uczniowie mogą ze sobą współpracować, motywując się również wzajemnie do pracy, chciałbym jednocześnie podkreślić, że prowadzenie korepetycji w takim modelu, wykracza poza określone w ustawie o ryczałcie warunki uprawniające do opodatkowania kartą podatkową.

Definicji udzielania lekcji na godziny nie spełnia także prowadzenie działalności w zakresie udzielania korepetycji online w formie asynchronicznej. W tym przypadku, uczniowie nie mają kontaktu z korepetytorem w czasie rzeczywistym, a „bazują głównie na opracowanych materiałach edukacyjnych, w szczególności nagraniach”. Oznacza to także, że osoba ucząca się przesyła pytanie, a korepetytor odpowiada w późniejszym czasie. W konsekwencji, również udzielanie korepetycji w tej formule, nie podlega opodatkowaniu kartą podatkową.

Odnosząc się do uwagi dotyczącej wydawania w przeszłości sprzecznych ze sobą interpretacji indywidualnych w przedmiocie opodatkowania kartą podatkową działalności prowadzonej w zakresie korepetycji grupowych, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest uprawniony do zmiany interpretacji indywidualnej, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podjął działania w celu weryfikacji i ewentualnej zmiany w trybie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacji indywidualnych dotyczących opodatkowania kartą podatkową działalności prowadzonej w zakresie korepetycji grupowych, w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, dnia 16 lutego 2021 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!