Pracodawcy i spadek obrotów gospodarczych, a konsekwencje dla pracowników

Tarcza antykryzysowa 4.0 – świadczenia pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z zakończeniem pracy.

39

Dnia 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – tzw. Tarcza 4.0.

Zgodnie z nową ustawą antycovidową, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub w sytuacji istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę) nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (co stanowi 26.000 zł brutto).

Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpraw i odszkodowań przyznawanych na podstawie umów zawieranych z pracownikami. Ustawodawca wyraźnie wskazuje bowiem, iż ograniczenie to obejmuje świadczenia, których obowiązek wypłaty wynika z przepisów. Przykładem mogą być odprawy w przypadku zwolnień grupowych.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Od czasu wejścia w życie Tarczy 4.0 powyższa kwota będzie wynosiła maksymalnie dziesięciokrotność.

Omawiana regulacja ma obowiązywać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Spadek obrotów gospodarczych

Zgodnie z Tarczą 4.0 przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31.12.2019 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub
  • nie mniej niż o 25% – obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

Istotnym wzrostem obciążenia funduszu wynagrodzeń jest zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników (uwzględniając składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, finansowanych przez pracodawcę i przychody ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego) o nie mniej niż 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego.

Miesiąc porównawczy może być dobrowolnie wskazany przez przedsiębiorcę, ale musi przypadać po dniu 01.03.2020 r.

Katarzyna Mierzyńska – Junior Associate

Accace Sp. z o.o. Warszawa

accace.pl

Podstawa prawna:

1/ Art. 15gd ustawy z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodany przez ustawę z dn. 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

2/ Art. 8 ust. 4 ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz.U. z 2018 r. poz. 1969.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!