Regulacja zajęć zawieszonych z powodu zagrożenia epidemicznego

Epidemia: Olimpiady, konkursy, turnieje i praktyki zawodowe w roku szkolnym 2021/2022.

13

Dnia 10.11.2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące organizacji olimpiad, konkursów i turniejów oraz terminów zaliczania praktyk zawodowych w bieżącym roku szkolnym – wprowadziło je rozporządzenie MEiN z dn. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowe przepisy umożliwiają organizatorom konkursów, turniejów i olimpiad zmianę regulaminów, tak by dać uczniom możliwość zdalnego udziału w zawodach wiedzy (analogiczne rozwiązanie obowiązywało w roku szkolnym 2020/2021). Możliwa jest też zmiana terminów poszczególnych zawodów w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Ponadto omawiane rozp. wydłuża termin zaliczenia praktyk zawodowych do 31 sierpnia 2022 r. w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Dotyczy to:

  • zaliczenia praktyk odbywanych przez uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia, także w przypadku, gdy uczeń posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu oraz gdy zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także gdy realizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;
  • zaliczenia słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, tego doświadczenia lub wolontariatu na poczet realizacji kształcenia praktycznego.

Praktyki zawodowe powinny, co do zasady, odbywać się w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawcy (stacjonarnie). Jednak w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną konieczne jest zapewnienie możliwości zaliczenia praktyk w inny sposób (doświadczenie zawodowe, wolontariat, staż zawodowy), a także ich realizacji w innych formach (projekt edukacyjny lub wirtualne przedsiębiorstwo), tak aby zapewnić ciągłość kształcenia. Rozwiązania te dotyczą wyłącznie sytuacji, w której zajęcia są zawieszone z powodu zagrożenia epidemicznego – na podstawie § 18 ust. 2a rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 09.11.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. z 2021 r. poz. poz. 2047.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Nauki i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – t.jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPIP: Plan kontroli inspekcji na 2022 rok
Następny artykułZmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.