Ulga dla klasy średniej – co warto wiedzieć?

11

Ulga dla klasy średniej ma zniwelować wzrost opodatkowania pracowników oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, wynikający z braku możliwości odliczenia od podatku części składki zdrowotnej płaconej przez ubezpieczonego. Ulga ta odliczana jest od podstawy obliczenia podatku.

Komu przysługuje ulga dla klasy średniej?

Ulga przysługuje:

  • pracownikom, którzy uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego
  • przedsiębiorcom opodatkowanym na zasadach ogólnych – według skali podatkowej,

których roczne przychody wynoszą co najmniej 68 412 zł i nie przekraczają kwoty 133 692 zł.

Ulgę można rozliczać miesięcznie lub rocznie.

Dla pracowników, którzy uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, ulgę stosuje pracodawca przy poborze miesięcznych zaliczek na podatek. Robi to „automatycznie” – pracownik nie musi składać żadnego wniosku w tej sprawie.

Jeśli jednak pracownik nie chce rozliczać ulgi miesięcznie, tylko rocznie (na przykład wie, że przekroczy kwotę uprawniającą do stosowania ulgi, bo uzyskuje dochody z kilku umów o pracę), musi poinformować o tym pracodawcę – złożyć wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników .

Nie ma oficjalnego wzoru takiego wniosku, ale pracownik musi złożyć go na piśmie, odrębnie dla każdego roku podatkowego. Pracodawca (płatnik) nie pomniejsza dochodu o kwotę ulgi od miesiąca, w którym otrzymał wniosek.

Jeżeli na koniec roku okaże się, że dochody pracownika, który zrezygnował z miesięcznego rozliczania ulgi, znalazły się w limicie uprawniającym do jej zastosowania, to ten pracownik odliczy ulgę w zeznaniu rocznym i otrzyma zwrot nadpłaconych zaliczek.

Ile wynosi ulga?

Miesięczną kwotę ulgi oblicza się według wzoru:

  • (A × 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł
  • (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł,
A oznacza przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, uzyskane w ciągu miesiąca, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Jeżeli pracodawca będzie pomniejszać miesięczną podstawę opodatkowania o kwotę ulgi, a tym samym będzie pobierał niższe zaliczki na podatek i okaże się, że pracownik osiągnął roczne przychody w kwocie nie znajdującej się w limicie, może wystąpić konieczność dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Jeżeli natomiast ulga nie będzie pobierana w trakcie roku, a zostanie uwzględniona dopiero w zeznaniu rocznym, podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku wynikającego z prawa do zastosowania ulgi.

Roczną kwotę ulgi dla pracowników lub przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, oblicza się według wzoru:

  • (A × 6,68% – 4566 zł) 1) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
  • (A × (-7,35%) + 9829 zł) 1) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
„A” oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.Źródło: www.biznes.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWażna uchwała Sądu Najwyższego na wiosek Rzecznika Finansowego
Następny artykułNajlepsze seriale 2021 roku