Ulga na sponsoring

11

Ulga na sponsoring dotyczy zarówno podatników PIT (prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej i podatkiem liniowym) oraz podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1) sportową,

2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
  • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

Ulga pozwala zatem rozliczyć podatnikowi w podatku dochodowym 150% poniesionych

kosztów:

  • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
  • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Przykład z materiałów MF

Przedsiębiorca (podatnik PIT) finansuje imprezę sportową (zawody sportowe) w zamian za usługi reklamowe. Poniesiony koszt to kwota 30 tys. zł wynikająca z umowy sporządzonej na piśmie i przelana na rachunek organizatora zawodów sportowych.

Przedsiębiorca kwotę 30 tys. zł rozlicza w kosztach uzyskania przychodów.

Dodatkowo 15 tys. zł odlicza od podstawy opodatkowania w ramach ulgi.

Przy założeniu, że przedsiębiorca opłaca podatek liniowy według 19% stawki, i wykazuje dochód z działalności w kwocie 100 tys., to:

  • bez ulgi zapłaci podatek w kwocie 19 tys. zł,
  • z ulgą zapłaci podatek w kwocie 16 150 zł,
  • korzyść uzyskana przez przedsiębiorcę – 2850 zł.

W ramach ulgi związanej z działalnością sportową można odliczyć koszty uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:

1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;


Klub sportowy

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie klub sportowy to klub działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku;


2) stypendium sportowego;


Stypendium sportowe

Stypendium sportowe to finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;


3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

Masowa impreza sportowa

Masowa impreza sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300;

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.


Sposób rozliczania ulgi

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWyrok: NSA zezwala na obniżenie stawek amortyzacyjnych wstecz
Następny artykułPodatek PCC: Opodatkowanie dodatniej wartości firmy?