k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział II. Spółki osobowe (art. 8-10[1])

638

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Art. 8. § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. § 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Art. 9. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Art….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!