Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet – zmiany w wykazie

407

Z dniem 13.11.br. wchodzi w życie rozp. RM z dn. 13.10.2015 r. (Dz.U. poz. 1737), stanowiące nowelę do rozp. RM z dn. 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545, ze zm.). Celem tej zmiany jest implementacja na gruncie krajowych przepisów odpowiednich postanowień prawa unijnego.

W ramach rozp. zmieniającego z dn. 13.10.2015 r. została wdrożona dyrektywa Rady 92/85/EWG z dn. 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno urodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 110).

Zmiany dotyczą załącznika do rozp. podstawowego RM z dn. 10.09.1996 r. W części VII „Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi” dotychczasową treść oznaczono jako ust. 1 i dodano ust. 2 odnoszący się do prac wzbronionych dla kobiet w ciąży, których wykonywanie odbywa się w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2–4 zagrożenia. W dodanym fragmencie zawarto odwołanie do rozp. MZ z dn. 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716, ze zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!