zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Druki

Oświadczenie pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14

Podstawą prawną oświadczenia jest art. 188 Kodeksu pracy, który stanowi o dodatkowym zwolnieniu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko do lat 14 ma prawo do 2 dni zwolnienia...

Informacja o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Dyrektor szkoły informuje nauczyciela kontraktowego o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wyznacza opiekuna stażu oraz wskazuje termin przedstawienia planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela.  

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

  Formularz jest zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia pracodawcy wykonującego, zgodnie z art. 23711 § 1 k.p., zadania służby BHP oraz szkolenia okresowego pracownika. Zaświadczenie wydaje organizator szkolenia, czyli odpowiednio pracodawca lub jednostka prowadząca działalność...

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

  Skrócenie okresu wypowiedzenia jest procedurą przewidzianą w art. 361 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu nadanym ustawą z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz....

Umowa zlecenia

Umowy zlecenia, stosowane coraz częściej przez pracodawców, mogą być alternatywą dla umów o pracę, ale tylko przy zachowaniu prawnych ograniczeń w tym zakresie. Przede wszystkim należy pamiętać, że wykonawca zlecenia dysponuje w przedmiocie realizacji zleconych zadań znacznie większą swobodą niż pracownik, co oznacza, że nie...

Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji wydaje nauczycielowi komisja kwalifikacyjna.  

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. ...

Załącznik do umowy o pracę określający zakres czynności pracownika

  Wręczenie pracownikowi dokumentu określającego zakres czynności nie ma charakteru obligatoryjnego, jest jednak stosunkowo często spotykane, zwłaszcza gdy sposób wykonywania pracy wymaga dodatkowego sprecyzowania. Wykaz czynności powinien wynikać bezpośrednio z rodzaju pracy, jaki został określony w umowie...

Najnowsze

Czarnek: Rozpoczęły się egzaminy próbne w szkołach

Rano maturzyści mierzyli się zadaniami z języka polskiego, po godzinie 14:00 z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz języka...

Kościński: razem z UKNF pracujemy nad ustawą ws. crowdfundingu

"Pracujemy wspólnie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego nad ustawą dotyczącą tak zwanego crowdfundingu inwestycyjnego. Chcemy zrównać zasady...

PIE: pozostanie Polski przy węglu obciąży gospodarstwa domowe

PIE zwraca uwagę, że energia elektryczna i ciepło stają się coraz ważniejszymi elementami gospodarki. "Dzieje się tak...

Popularne

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do...

Kolejne fundusze na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu "Badania na rynek – konkurs ogólny". A...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.255 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, poz. 1428,...