zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

BHP - nowości

Ochrona przeciwpożarowa – ogłoszono aktualne przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 maja 2021 r. pod pozycją 869 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.04.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Dnia 23 lutego 2021 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym...

Zmiana kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy

Kwoty jednorazowych odszkodowań ustala się odrębnie dla każdego roku składkowego w rozumieniu ustawy wypadkowej, czyli na okres od dnia 01.04. danego roku do dnia 31.03. roku następnego. Kwoty jednorazowych odszkodowań obowiązujące w roku składkowym 2021/2022 określono w obwieszczeniu MRIPS...

Wyższe stopy procentowe składki wypadkowej od 1 kwietnia 2021 r.

W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r. zmieniły się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. W Dzienniku Ustaw pod poz. 489 opublikowano rozp. MRiPS z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie...

Szkolenia BHP w czasie epidemii

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń  wstępnych i okresowych w czasie epidemii? Szkolenia wstępne W okresie stanu epidemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązują przepisy określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

Praca zdalna na forum Rady Ochrony Pracy

W dniu 18 marca odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Podczas obrad Rada przyjęła stanowisko w sprawie w sprawie wypłaty świadczeń pracowniczych (w tym wynagrodzeń za pracę) w latach 2018-2020 oraz w okresie pandemii COVID-19 od marca 2020 r....

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w środowisku pracy – nowela przepisów

Z dniem 20 lutego br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Wspomniane wyżej modyfikacje legislacyjne odnoszą się do zapisów rozp. MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018...

Od 1 kwietnia 2021 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

Od 01.04.2021 r. wzrośnie wysokość odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 9 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym...

Prawo budowlane – od lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa budowlanego dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Zapisy odnoszące się do powyższych kwestii zostały zawarte w ust. 3-5 art. 53a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane...

Formularze: zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – nowe wzory

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego br. opublikowano przepisy wykonawcze określające nowe wzory wymagane na podstawie unormowań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). Wspomniane powyżej regulacje...

Najnowsze

ZUS nawiązuje współpracę z Chmurą Krajową

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nawiązał współpracę z Chmurą Krajową m.in. w zakresie transferu wiedzy dotyczącej wykorzystania rozwiązań...

Premier: o Polskim Ładzie chciałbym porozmawiać z mieszkańcami każdej części Polski

Polski Ład to wielki, ambitny plan dla naszego kraju, o którym chciałbym porozmawiać z mieszkańcami każdej części...

PGE: sytuacja w Elektrowni Bełchatów stabilizuje się, uruchomiliśmy 6 bloków energetycznych

Sytuacja w Elektrowni Bełchatów stabilizuje się, po poniedziałkowej awarii uruchomiliśmy 6 bloków energetycznych z 10 zatrzymanych -...

Popularne

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2021 roku

W I kwartale 2021 roku odnotowano 84 223 rejestracji przedsiębiorstw tj. o 0,1% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 126 upadłości przedsiębiorstw...

Harmonogram luzowania obostrzeń w maju

W związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań na COVID-19 od 1 maja br. stopniowo łagodzone są dotychczasowe obostrzenia. O 15 maja  będą  mogły zostać otworzone...

Lekarskie egzaminy końcowe – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 1 maja br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące zasad oraz trybu postępowania przy przeprowadzaniu lekarskich egzaminów końcowych. Wspomniane wyżej regulacje prawne...

Ustawa – Prawo bankowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.815 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, poz. 2419; z 2021 r....