Czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym – zmiany w wykazie

13

Z dniem 20 lutego br. wchodzą w życie zmiany w rozp. Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1117, ze zm.), mające na celu dostosowanie wymienionego aktu wykonawczego do odnośnych regulacji prawa unijnego.

Rozp. nowelizujące zostało wydane przez MZ dnia 10 lutego 2021 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2021 r. pod pozycją 279. Jak już o tym wspomniano – publikacja aktu zmieniającego jest spowodowana koniecznością wdrożenia, w zakresie swojej regulacji, postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz.Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112). Generalnie omawiane modyfikacje legislacyjne zmierzają do zwiększenia ochrony pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy poprzez rozszerzenie wykazu czynników lub procesów technologicznych mających działanie rakotwórcze lub mutagenne.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!