Minimalne wynagrodzenie za pracę – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 26.04.2017 r. pod pozycją 847 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.04.2017 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008).

377

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 grudnia 2020 r. pod pozycją 2207 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 13.11.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. poz. 1564),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 12 listopada 2020 r.

Jednolity tekst omawianej ustawy nie obejmuje art. 2-5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., które zawierają regulacje przejściowe oraz informację o terminie wejścia w życie tej ustawy – przepisy te wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 listopada 2020 r.

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. określa mechanizm corocznego waloryzowania minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, czyli świadczenia przysługującego osobom przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Wysokość wymienionych należności na dany rok kalendarzowy jest ogłaszana w formie urzędowej przez Prezesa Rady Ministrów albo przez Radę Ministrów – w zależności od trybu ustalenia wysokości minimalnej płacy oraz minimalnej stawki godzinowej.

W odniesieniu do roku 2021 obowiązującym jest rozp. RM z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. poz. 1596). Zgodnie z postanowieniami tego aktu wykonawczego – od dnia 1 stycznia 2021 r.:

  1. Minimalne wynagrodzenie za pracę – wynosi 2800 zł,
  2. Minimalna stawka godzinowa – wynosi 18,30 zł.

Warto pamiętać, że podana kwota minimalnej pensji pracowniczej odnosi się do pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy – praca na niepełny etat oznacza konieczność proporcjonalnej korekty tego wynagrodzenia.

Maciej Ofierski

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!