Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikom kosztów za używanie prywatnych do służbowych jazd lokalnych

22

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2021 r. (data wpływu 15 stycznia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem pracownikom kosztów za używanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem pracownikom kosztów za używanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Urząd Gminy jako pracodawca zamierza zawrzeć w roku podatkowym 2021 z częścią spośród zatrudnionych pracowników umowy o wykorzystywanie samochodów stanowiących własność tych pracowników do wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Zwrot kosztów za używanie pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych będzie dokonywany w cyklach miesięcznych i w kwotach obliczonych jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne zgodnie z § 4.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 27, poz. 271, z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina jest gminą wiejską o relatywnie dużej powierzchni, konieczność realizowania zadań z zakresu opieki społecznej, realizowane inwestycje infrastrukturalne, a zwłaszcza panujący stan epidemii, niezbędne jest aby znaczną część zadań wykonywanych przez Urząd Gminy jego pracownicy realizowali w terenie, a nie w siedzibie Urzędu.

Ponieważ Urząd Gminy dysponuje zaledwie jednym pojazdem osobowym niezbędne jest zarazem, aby powierzone im zadania pracownicy realizowali, za ich zgodą, przy wykorzystaniu pojazdów stanowiących ich własność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy z tytułu wypłaty świadczeń stanowiących zwrot kosztów za przejazdy służbowe w jazdach lokalnych według warunków wskazanych w umowie używania przez pracownika samochodu do celów służbowych Wnioskodawca jest obowiązany rozliczyć przychód u pracowników z tytułu pracy, obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na podatek dochodowy?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!