Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych – nowe przepisy

27

Z dniem 21 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące ochrony przed  promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych zatrudnionych na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym.

Wspomniane powyżej unormowania zostały zawarte w rozp. RM z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. poz. 2313). Powołane rozp. w zakresie swej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz.Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!