Resort edukacji przedstawił priorytety edukacyjne

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

5

Regulacja art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje ministra edukacji do ustalenia podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Resort przygotowuje listę priorytetów na każdy nowy rok szkolny, mając na względzie m.in. zmiany w prawie oraz wyzwania, przed którymi stoi oświata.

W roku szkolnym 2021/2022 szczególny nacisk MEiN położy na:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Na każdy nowy rok szkolny resort edukacji wyznacza także kuratoriom oświaty zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego. W ramach kontroli kuratorzy oświaty będą w roku szkolnym 2021/2022 sprawdzać, czy:

 • oddziały międzynarodowe w szkołach ponadpodstawowych funkcjonują zgodnie z przepisami prawa,
 • kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej jest w niepublicznych szkołach policealnych organizowane zgodnie z przepisami prawa,
 • kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych w szkołach i placówkach je prowadzących jest organizowane zgodnie z przepisami prawa,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego jest organizowane prawidłowo,
 • kształcenie i wsparcie dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 u.P.o., jest organizowane prawidłowo,
 • przyjmowanie do publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, odbywa się prawidłowo,
 • proces rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019–2021 oraz prowadzenie arkuszy organizacji pracy szkoły w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez j.s.t., w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022, były zgodne z prawem.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2021 r. poz. 1082.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!