Zmiany w planowaniu sieci szkół i placówek szczebla wojewódzkiego

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe w zakresie planu sieci publicznych placówek oświatowych.

8

Dnia 13.11.2020 r. weszła w życie regulacja, zgodnie z którą plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w art. 8 ust. 22 ustawy Prawo oświatowe – o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym – określać będzie w drodze odrębnej uchwały sejmik województwa.

Zmiana dotyczy art. 8 ust. 25 u.P.o., który do tej pory nakazywał, aby plan sieci szkół i placówek zakładanych i prowadzonych przez samorząd województwa był uwzględniany w strategii rozwoju województwa. Projektodawcy przekonują jednak, że ten przepis się po prostu nie sprawdził: „Plan sieci szkół i placówek oświatowych ulega tak częstym zmianom, związanym z nową lokalizacją, a także likwidacją i powstawaniem nowych szkół, bibliotek i innych placówek oświatowych, że tak samo często musiałaby być zmieniana strategia województwa, a to z kolei działanie zarówno czasochłonne, jak i kosztowne”.

Z tego względu zaproponowano rezygnację z umieszczania planu sieci w strategii województwa. Jednocześnie, by zachować w systemie dokument, który będzie obrazował plan sieci, zdecydowano, że plan będzie ustalany – i w razie potrzeby zmieniany – w drodze uchwały podejmowanej przez sejmik województwa.

Omawiana nowelizacja została wprowadzona w art. 17 ustawy z dn. 15.07.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378), która również weszła w życie 13.11.2020 roku.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!