zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks postępowania cywilnego

k.p.c. – Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 1.* Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł I. Sąd (art. 15-54)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Dział I Właściwość sądu Przepis wstępny Art. 15. § 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. § 2. Sąd...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł II. Prokurator (art. 55-60)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 55. Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Art....

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł III. Organizacje pozarządowe (art. 61-63)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 61. § 1. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz w sprawach o: 1) alimenty; 2) ochronę...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 63[1]-63[2])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 631. W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 63[3]-63[4])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 633. W sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów, a także wstępować, za ich zgodą, do postępowań w tych sprawach w...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów (art....

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 635. § 1. Jeżeli przepisy odrębne przyznają określonym podmiotom, które nie uczestniczą w sprawie, uprawnienie do przedstawiania sądowi istotnego dla sprawy poglądu, do podmiotów tych stosuje się odpowiednio...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł IV. Strony (art. 64-97)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Dział I Zdolność sądowa i procesowa Art. 64. § 1. Każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (zdolność sądowa). § 11. Zdolność sądową mają także jednostki organizacyjne...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł V. Koszty procesu (art. 98-124)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Dział I Zwrot kosztów procesu Art. 98. § 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). § 11....

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł VI. Postępowanie (art. 125-424[12])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 956), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 30.11.2020 r. — dotyczy art. 131. Dział I Przepisy ogólne o czynnościach...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł VII. Postępowanie odrębne (art. 425-505[39])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Dział I Postępowanie w sprawach małżeńskich Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 425. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód oraz o...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga druga. Postępowanie nieprocesowe – Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 506-525)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 506. Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu. Art. 507. Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe, z...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga druga. Postępowanie nieprocesowe – Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526-694[8])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 956), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 30.11.2020 r. — dotyczą art.: 5602–56012 (dodane w nowym dziale...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga trzecia

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 (zawierająca art. 695–715 — uchylona)  

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 716-729)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 716. Odtworzeniu ulegają akta zaginione lub zniszczone w całości lub części. W sprawie prawomocnie zakończonej odtworzeniu podlega orzeczenie kończące postępowanie w sprawie oraz ta część akt, która jest...