zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Dyrektor

Nadzór pedagogiczny nad szkołą

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli doraźnych w szkołach publicznych przez kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego wzbudził zainteresowanie posłów. W interpelacji zapytali ministra m.in. o to, czy takie kontrole mogą być niezapowiedziane, a także powodować przerwanie zajęć z uczniami,...

MEiN: Zasady zatrudnienia nauczycieli z Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło szereg działań mających na celu ułatwienie funkcjonowania ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy. Poniżej przedstawiamy...

Arkusz organizacji szkoły – udział związków w procesie opiniowania

Przepisy dotyczące zasad przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół zawarte są w ... (...) ustawie – Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Zgodnie z § 17 ust. 7–10 cyt. rozp. w kwietniu...

Zasady prowadzenia placówek doskonalenia nauczycieli

„Jako organ prowadzący niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną szkołę podstawową, chcę rozszerzyć pakiet usług i stworzyć ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jakie wymogi formalne należy spełnić, jaką dokumentację przygotować, itp., aby zarejestrować ww. placówki? Kto wydaje pozwolenia?” Do placówek doskonalenia...

Uchybienia przeciwko porządkowi w pracy

„W X 2021 r. zatrudniłam nauczyciela świetlicy. Pracownik był skierowany do szkoły z urzędu pracy. Nauczyciel notorycznie spóźnia się do pracy. Zdarza się, że nie przyjeżdża na 2-3 lekcje, na których powinien być od rana. Nie odbiera telefonów, nie...

Szkoły: Interpretacja Karty Nauczyciela dot. odwołania dyrektora

Czy użyty w Karcie Nauczyciela termin „powaga i wiarygodność wysuniętych zarzutów” sprzeciwia się temu, by decyzję o zawieszeniu w obowiązkach dyrektora szkoły oprzeć na anonimowym donosie? Jak rozumieć pojęcie „sprawy niecierpiące zwłoki”? Kwestie te poruszył resort edukacji w odpowiedzi...

Szkoły i dodatkowe zajęcia w poradniach

Już od 1 marca br. w szkołach będą mogły być realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln...

Polski ład, a nauczycielskie (i nie tylko) tzw. „trzynastki”

Zgodnie z ... (...) art. 48 Karty Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Do tzw. trzynastki uprawnieni są również pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w oświacie...

Prawo oświatowe i akredytacje pozaszkolne

Zgodnie z ... (...) art. 118 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (u.P.o.), publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, a także inne podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (tj. podmioty prowadzące działalność oświatową oraz instytucje rynku pracy...

Epidemia i edukacja stacjonarna w czasie edukacji zdalnej

„W związku z rozporządzeniem o wprowadzeniu nauki zdalnej od 20.12.2021 r.  rodzice większości uczniów uczęszczających do prowadzonej przeze mnie niepublicznej szkoły podstawowej złożyli oświadczenia, że: - nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w szkole; - nie mają dobrego połączenia z internetem; -...

Najnowsze

Advantages of Using a Paper Help Writing Service

There are numerous advantages to using a paper writing service like PaperHelp. Writers are taught on your specific requirements....

Advantages of Using a Paper Help Writing Service

There are numerous advantages to using a paper writing service like PaperHelp. Writers are taught on your specific requirements....

W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców

Liczba osób, które w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych podały obywatelstwo inne niż polskie, przekroczyła milion. – To...

Popularne