k.s.h. – Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe – Dział II. Przepisy przejściowe (art. 610-630)

550

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Art. 610. Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc przepisy dotyczące spraw w niej unormowanych, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Art. 611. Pozostają w mocy przepisy szczególne dotyczące: 1) (uchylony) 2) spółek prowadzących działalność bankową; 3) spółek prowadzących giełdy albo rynki pozagiełdowe; 4) spółek prowadzących domy maklerskie; 5) Krajowego…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!